CloseClose
English / UK
English / European Union
English / Australia
Français / France
Français / Belgique
Deutsch
Dansk
Norsk
Svenska
Español / Espana
Polski
CloseClose
Complete sets for gates
Complete sets for sliding gates
Complete sets for single leaf swing gates
Complete sets for double leaf swing gates
Complete sets for garage doors
Complete sets for industrial doors
Complete sets for roller doors
Motors
Motors for sliding gates
Motors for swing gates
Underground motors for swing gates
Motors for garage doors
Motors for industrial doors
Motors for roller doors
Motors for roller shutters and awnings
Rails
Road barriers
Complete solutions for road barriers
Road barriers
Parking bollards
Accessories for road barriers
Remote transmitters
Remote transmitters for roller shutters
Remote transmitters for alarms
Remote transmitters replacements
Radio receivers
Complete radio solutions
Antennas
Steering devices
Wireless wall transmitters
Wired wall transmitters
Numeric keypads
Industrial steering devices
Key switches
Control boards
Photocells
Columns for photocells
Safety edges
Flashing lamps
Semaphores
Cables
Electric locks
Inserts and padlocks
Door closers
Accessories for gates
Toothed racks
Emergency power supply
Solar supply solutions
Batteries
Power suppliers
Garage doors
Canopy garage doors
Sectional garage doors
Side garage doors
Roller garage doors
Industrial doors
Industrial sectional doors
Industrial folding doors
Rolling gates and grilles
Gates for collective garages
Doors
Entrance doors
Utility doors
Industrial doors
Intercoms and video intercoms
Complete intercom solutions
Complete video intercom solutions
Entrance panels
Monitors
Phones and uniphones
Accessories for intercoms and video intercoms
Programmers
You are here:
> Information center
General Data Protection Regulation

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. rozpoczniemy w Polsce stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO). W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Grzegorz Dordzik Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Podkreślamy, że ochrona Państwa prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę Grzegorz Dordzik zwaną dalej "SYSTEMS 4 YOU"

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez "SYSTEMS 4 YOU", Grzegorz Dordzik z siedzibą w 78-200 Białogard, Nosówko 27A danych osobowych Klientów, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży na odległość. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

Niezależnie od obowiązujących przepisów prawa przetwarzanie danych osobowych według najwyższych standardów, poszanowanie i ochrona prywatności Klientów są dla "SYSTEMS 4 YOU" jednymi z najwyższych priorytetów.

Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest: Grzegorz Dordzik
Dane kontaktowe do sklepu "SYSTEMS 4 YOU": kontakt@systemydlaciebie.pl
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: rodo@systemydlaciebie.pl

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży na odległość, w tym do:
- przyjęcia zamówienia,
- realizacji zamówienia,
- wysłania zakupionego towaru pod wskazany adres Kupującego,
- rozpatrywania reklamacji,
- kontaktowania się z Klientem, w celu związanym z dowolnymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności za Państwa zgodą, przez e-mail, oraz telefon,
- prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług sprzedaży, czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
- obsługa Państwa próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi klienta przez formularz kontaktowy w sytuacji zwrotu zakupionego towaru,
- jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych do wystawienia rachunku, faktury VAT, to jest nazwy firmy, adresu oraz numeru podatkowego NIP, wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością, przechowywanie dokumentacji podatkowej).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, jak Państwo wyraziliście zgodę. Będziemy przetwarzać dane osobowe dopóki Państwo ich nie wycofacie.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych.

Uprawnienia wobec "SYSTEMS 4 YOU" w zakresie przetwarzanych danych:

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać, gdy:
- w odniesieniu do żądania sprostowania danych zauważycie Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych, Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez "SYSTEMS 4 YOU".

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych Państwa są osoby upoważnione, zatrudnione w "SYSTEMS 4 YOU" i tylko w celach realizacji zamówienia, rozpatrzenia reklamacji przez firmy zewnętrzne, stronom trzecim - w przypadku zgody Państwa na przekazanie danych np. w przypadku realizacji polecenia zapłaty, organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

Przetwarzanie danych w państwach trzecich

"SYSTEMS 4 YOU" nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał "SYSTEMS 4 YOU" będzie czynił starań aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku Sprzedający będzie mógł przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Okresy przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

- w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania Umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania Umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);
- w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
- w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych "SYSTEMS 4 YOU" kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

Prawa Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych

Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Klient posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

W przypadku gdy Sprzedający przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Kupującego, Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.

Sprzedający informuje, że podanie następujących danych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży na odległość: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego w przypadku zwrotu pieniędzy po odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Podanie innych danych, takich jak: numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem realizacji zamówienia. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem realizacji zamówienia i wysłania zakupionego towaru pod wskazany adres wysyłki, jest brak możliwości realizacji zamówienia i wysłania pod wskazany adres. Konsekwencją braku podania danych, które nie są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości wykorzystania tych danych dla celów związanych z ich zebraniem, tj. np. kontaktowanie się z Klientem za pomocą tych danych w celu realizacji umowy, możliwość przedstawienia ofert marketingowych.

Pozostałe informacje/oświadczenia

Sprzedający informuje Kupującego, iż dla celów opłat za sprzedaż nabytych towarów, wystawienia paragonu fiskalnego, bądź faktury VAT dla celów rozliczeń podatkowych, powyższe dane są przetwarzane w okresie obowiązywania zgody, a po jej zakończeniu w okresie ewentualnej reklamacji, nie później niż do czasu ich przedawnienia lub wykonywania zadań lub obowiązków przewidzianych w przepisach prawa.

Informacje końcowe

Zasady wyżej opisane mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO. Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu konkretne i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem, proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia tego oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji. Zdajemy sobie sprawę, że niniejszy materiał jest obszerny, dlatego w razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacji) prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych.

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo tutaj:
https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276